Master record (return to list)

NAME VORNAME Name3
Waalkes Otto Waalkes, Otto
Actions ZEITSCHRIFTENREFERENZ
CiMu 22, S. 64 (I, & Karim Sebastian Elias)
KEY 1996/02, S. 30