Master record (return to list)

Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie
19656 LP Ravi Shankar Ravi Shankar's Festival From India Liberty LBS 83226/27 (BRD) Keine
Actions Track Titel Interpret Jahr
1 Vedic Hymn Jitendra Abhisheki
2 Raga Yemen In Teental Sharad Kumar
3 Raga Kirwani, Alap - Jor - Gat In Teental Shamim Ahmed
4 Raga Rageshwar, Jhaptal, Teental Alla Rakha
5 Raga Puryadhanashree, Khyal In Slow Ektal And Fast Teental Lakshmi Shankar
6 Thumri In Manj Khamaj, Talchanghar Lakshmi Shankar
7 Sur Das Bhajan Raga Desh In Dadra Lakshmi Shankar
8 Thumri In Mishra Khamaj, Tal Keherwa Sabri Khan
9 Raga Malkauns, Rupaktal Taranath Rao
10 Raga Vasanta, Tal Rupakam Ravi Shankar
11 Raga Mishra Gara, Teental Ravi Shankar
12 Dhun, Tala Kaharva Miskin Khan
13 Punjabi Folk Song Lakshmi Shankar
14 Doh Bahar Miskin Khan